#மங்களஇசை_கேட்டநாள் #FatherOfCorruption #தமிழினதுரோகி_கருணாநிதி #கருநாய்நிதி #தமிழினதுரோகிதிமுக