உலகில் முதன் முதலில் தோன்றிய மொழி நம் தாய்மொழி “தமிழ்”

உலகில் முதன் முதலில் தோன்றிய மொழி நம் தாய்மொழி “தமிழ்”

tamil languageகுமரிக்கண்டம்

Kumari Kandam – Wikipedia, the free encyclopediaஈழத்தமிழர்கள்

tamil


Advertisements