மறைக்கப்பட்ட தமிழர் வரலாறு-காணொளிகள்

mullivaikal memory tamilnadu 2தமிழ் இனத்தின் முந்தைய பிந்தைய வரலாற்று சரித்திரங்களை ஒவ்வொரு தமிழனும் குறைந்தது இந்த வரலாற்றை தெளிபவுப்படுத்திக்கொள்வது கடமையாகும்

Advertisements